Context

In het Koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ is een aanpak uitgewerkt om natuur en economie meer te verbinden. De natuur levert ons een groot aantal goederen en diensten, zoals schoon water, een vruchtbare bodem, frisse lucht en een aantrekkelijke leefomgeving waar we allemaal van profiteren. Omgekeerd kunnen economische ontwikkelingen zorgen voor kansen voor natuur, bijvoorbeeld in de vorm van natuurinclusieve bebouwing waar dieren en planten kunnen huizen, of natuurinclusieve landbouw.

We werken met onze partners toe naar een meer natuurinclusieve economie, met daarin een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen. We richten ons daarbij primair op de agrarische sector, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen. Daarnaast ondersteunen we een aantal experimenten voor projecten die natuur en economie versterken. Er bestaan diverse dwarsverbanden tussen het thema natuur & economie en andere (provinciale) programma’s en acties, zoals het Innovatielab Natuurrijk Ondernemen binnen het Agro & Food programma, het vergroenen van bedrijventerreinen (Versterken samenhang natuur en samenleving), Gastvrij Overijssel, het programma Circulaire economie en de prestatie Stimuleren natuurinclusief denken en werken (3.3.7).

Acties

  1. Wij bepalen of de leerervaringen binnen de pilots experimenteerruimte moeten leiden tot het aanpassen van bestaande beleidskaders.
  2. Samen met onze partners stimuleren we de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, waarbij natuurlijk kapitaal duurzaam wordt benut.
  3. Samen met onze partners ondersteunen we een netwerk van Overijsselse bedrijven die koploper zijn in het duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal (Natural Captains).
  4. Wij zien toe op besteding van de in 2018 verstrekte subsidies voor gescheperde schaapskuddes.

Toelichting op voortgang

Dat natuur en economie goed samen kunnen gaan, is voor ondernemers nog niet altijd vanzelfsprekend. Binnen deze prestatie richtten we ons daarom vooral op het laten zien van goede voorbeelden, het inspireren van ondernemers en het stimuleren van de vraag naar natuurinclusief ondernemen. Daarmee hebben wij voorzien in een behoefte van ondernemers in de agrarische sector, vrije-tijdseconomie en bedrijventerreinen.

Wij organiseerden goedbezochte masterclasses (bijvoorbeeld over soorten op het erf of het creëren van tijdelijke natuur) en samen met onze Natuur voor Elkaar partners en de brancheorganisaties organiseerden we tours en bedrijfsbezoeken naar voorbeeldbedrijven met een natuurinclusief verdienmodel. Dat zijn bijvoorbeeld gangbare boerenbedrijven die iets ‘extra’s’ doen voor biodiversiteit of recreatieondernemers met een groen bedrijfsmodel.

Ook keken we naar activiteiten waar natuur en economie onnodig wringen en pasten we waar nodig beleidskaders aan. In 2019 zijn daartoe vijf casussen behandeld en zijn de beleidskaders voor voedselbossen aangepast.

We zagen toe op de besteding van de subsidies voor de gescheperde schaapskuddes. Met de uitvoering daarvan wordt voorzien in een belangrijke behoefte om de Overijsselse gescheperde schaapskuddes in stand te houden.

Het versterken van de samenhang tussen natuur en economie is één van de speerpunten van de prestatie Natuurinclusief denken en werken. In 2020 zullen deze projecten daarom vallen onder prestatie 3.3.3. Stimuleren van natuurinclusief denken en werken.

Financiën

In 2019 is € 150.000 als subsidie uitbetaald voor de gescheperde schaapskuddes. Daarnaast is circa € 85.000 uitgegeven voor het stimuleren van natuurlijk kapitaal.

Resultaatbestemming openstaande verplichting natuurinclusief:

Als gevolg van vertragingen in de uitvoering van een aantal projecten (onder andere als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State) moet een deel van de openstaande verplichting onder prestatie 3.3.5 worden doorgeschoven naar 2020. Omdat deze prestatie, inclusief het beschikbaar budget, in 2020 is komen te vervallen, stellen wij u voor het restant budget door te schuiven naar 2020 en toe te voegen aan prestatie 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken.

Wij stellen u daarom voor om het niet bestede budget van € 65.000 voor prestatie 3.3.5 door te schuiven naar 2020 en toe te voegen aan prestatie 3.3.3 (Stimuleren natuurinclusief denken en werken).

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

deze Begroting.