Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessiebeheer en -management; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Voor alle bus- en treinconcessies gelden bestaande concessieafspraken. Op de doorontwikkeling van de concessies is het Koersdocument OV van toepassing. Het busvervoer in west-Overijssel wordt (landsdelig) opnieuw aanbesteed. De startdatum van de nieuwe concessie is december 2020.

OV-oost beheert in 2019 de volgende Overijsselse concessies:

Acties

 1. Wij monitoren de prestaties van de vervoerder binnen de bestaande concessies en sturen indien nodig bij.
 2. Wij stimuleren de doorontwikkeling van het vervoeraanbod in de concessies. Jaarlijks wordt de dienstregeling aangepast en worden afspraken gemaakt over andere ontwikkelacties. Een belangrijke maatregel in 2019 is de ingebruikname van het nieuwe busstation in Zwolle.
 3. Voor de financiële beheersbaarheid van de vervoerconcessies worden binnen de lopende busconcessies Midden Overijssel, IJsselmond en Twente maatregelen genomen of afgerond in het kader van de herijking/transitie van mobiliteit. Het openbaar vervoeraanbod wordt afgestemd met mobiliteitsalternatieven.
 4. Wij treffen vanuit OV-Oost organisatorisch en operationeel voorbereidingen voor de implementatie en het beheer van de (landsdelige) aanbesteding van het busvervoer in de concessie IJssel-Vecht.
 5. Binnen de concessies en concessie overstijgend vindt marketing van het openbaar vervoer plaats. Integrale marketing vindt onder andere plaats via de projecten Ervaar het OV en de inzet van OV-ambassadeurs.

Toelichting op voortgang

Het concessiebeheer door OV-Oost heeft op geplande wijze plaatsgevonden zonder noemenswaardige afwijkingen. De focus van het beheer ligt op de uitvoeringskwaliteit van concessies en financiële beheersbaarheid.

Met betrekking tot voornoemde activiteiten laten wij u weten dat:

 • de uitkomsten van de monitoring zijn gebruikt voor de voorstellen voor kleine wijzigingen (bijsturing) in het vervoerplan voor 2020;
 • het nieuwe busstation in Zwolle volgens planning en zonder problemen in gebruik is genomen. In verband met de lopende aanbesteding  zijn er verder geen grote wijzigingen voorbereid voor 2020;
 • de financiële situatie sinds 2018 in balans is;
 • de afstemming met de gemeenten over het vervoerplan steeds gestructureerder verloopt;
 • na de succesvolle aanbesteding van de concessie IJssel-Vecht direct een implementatiemanager is geworven en een interprovinciaal implementatieteam is samengesteld;
 • het marketingplan is uitgevoerd. Vooral de bijeenkomsten van de OV-ambassadeurs en de acties rond vakantieperioden hebben veel succes gehad.

Financiën

Voor deze prestatie is aan lasten ruim € 106 miljoen en aan baten ruim € 43 mljoen geraamd in de begroting. Van de geraamde lasten is € 1,8 miljoen (1,7%) niet tot besteding gekomen. De gerealiseerde baten zijn ruim € 4 miljoen hoger geweest dan geraamd (9,5%). Op deze prestatie is per saldo een positief resultaat geboekt van € 5,9 miljoen.

Dit hangt vooral samen met hogere opbrengsten (o.a. op het traject Zwolle-Enschede) en lagere exploitatiekosten. Verder heeft een gedeelte van de onderbesteding te maken met de inzet van een extra trein op het traject Zwolle-Emmen zoals hieronder nader toegelicht.

Financiële verwerking en resultaatbestemming 15de trein traject Zwolle-Emmen

In 2019 hebben wij samen met de provincie Drenthe besloten om een 15de trein in te zetten op het traject Zwolle-Emmen om de vervoerscapaciteit te vergroten. Hierover hebben wij u bij Monitor II 2019 geïnformeerd. Het bedrag dat hiervoor als compensatie aan de concessiehouder is overgemaakt, valt uiteen in een subsidie voor de lopende concessie en een verstrekte lening voor hetgeen buiten de lopende concessie valt. De verstrekte lening komt niet ten laste van de exploitatie van prestatie 4.2.3. hetgeen verklaart waardoor er op prestatie 4.2.3 een onderuitputting is opgetreden. Niettemin is dit bedrag wel nodig om de door ons verstrekte lening conform ons beleid aangaande financieel vaste activa, af te dekken met een toevoeging aan de Algemene Financieringsreserve (AFR). De toevoeging aan de AFR komt voor € 2,5 miljoen uit de reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en voor € 0,8 miljoen uit de vrijval naar de algemene middelen op prestatie 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van trein, bus en Regiotaxi

Wij stellen u voor € 3,3 miljoen toe te voegen aan de Algemene Financieringsreserve (AFR) voor afdekking van een verstrekte lening ter financiering van de inzet van een extra trein op traject Zwolle-Emmen. De toevoeging aan de AFR komt voor € 2,5 miljoen uit de reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer. De begrotingswijziging hiertoe wordt verwerkt via Kerntaak 20. De resterend benodigde toevoeging van € 0,8 miljoen kan ten laste komen van de vrijval naar de algemene middelen op deze prestatie (4.2.3). Het resultaatbestemmingsvoorstel daartoe doen wij u bij Kerntaak 20.

Extra avondtreinen Deventer Almelo

Op de post ‘Extra avondtreinen Deventer Almelo’ is voor de dekking van de kosten abusievelijk een onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel geraamd.  In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn echter geen middelen meer gereserveerd voor dit onderdeel. Wij stellen u voor deze omissie te corrigeren door de dekking voor de kosten van de post ‘Extra avondtreinen Deventer Almelo’  voor een bedrag van € 244.000 te onttrekken aan Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer en middels begrotingswijziging toe te voegen aan de Algemene reserve. Deze begrotingswijziging wordt opgenomen onder Kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Brief Treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/264]

Motie inzake treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/399]

Project website:

https://www.overijssel.nl/thema's/verkeer-wegen/openbaar-vervoer/