Context

De ontwikkeling van de werklocaties wordt opgepakt vanuit zogenaamde verbonden partijen. Wij nemen hierin, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen.

Acties

  1. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.
  2. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Actie 1: SPV Stork / Hengelo ontwikkelt zich conform verwachting. De huuropbrengsten zijn stabiel. SPV Stork / Hengelo heeft in 2019 weer een deel van de lening terugbetaald aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel.

Actie 2: RBT heeft in 2019 een goed jaar gedraaid. Er is 9,8 ha uitgegeven en voor 13,4 ha aan overeenkomsten afgesloten.

Financiën

Aflossing lening SPV Hengelo aan Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO)

Conform afspraken (zie o.a. PS/2017/965) lost SPV Hengelo de lening die zij hebben ontvangen van de provincie voor de verplaatsing van Stork af aan de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO).

In 2019 heeft SPV Hengelo € 394.000 afgelost. Wij verwerken dit als agiostorting in de HFO en als aflossing van de lening aan SPV Hengelo.

De SPV-lening is volledig gereserveerd in de Algemene Financieringsreserve. Door de aflossing van de SPV-lening valt daarom € 394.000 vrij uit deze Algemene Financieringsreserve. Daartegenover staat een storting in de Algemene Financieringsreserve voor het HFO-deel (de agiostorting). Dit volgt uit de besluitvorming bij de oprichting van de SPV (Statenvoorstel nr. PS/2013/184) waarin is aangegeven dat PS via een brief in 2017 wordt geinformeerd over de voorgestelde aanwending van de baten in de SPV. In die brief van 2017 (2017/0438197) is aangegeven dat er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om de bijdrage van de SPV terug te betalen aan de Houdstermaatschappij t.b.v. de beheerskosten van de Houdstermaatschappij en versterking van het Innovatiefonds.

Per saldo is bovenstaande dus budgettair neutraal.

Deze begrotingswijziging wordt verwerkt via Kerntaak 20.

RBT

In verband met de verbetering van de Netto Contante Waarde van de grondexploitatie van XL Businesspark Twente (RBT) valt uit de voorziening van RBT een bedrag ad € 2.073.823 (ons aandeel van 23%) vrij.  In 2021 zal evaluatie plaatsvinden van Statenstuk PS/2016/985. Destijds zijn de kosten voor parkmanagement, fonds BOVO en de rentebijschrijving inzichtelijk gemaakt en gedekt voor een periode van 5 jaar. Bij de evaluatie zal mogelijk een voorstel worden gedaan deze kosten nog een aantal jaren door te laten lopen vanaf 2021. Hiervoor zal dan nog dekking gevonden moeten worden. We komen hier tezijnertijd op terug. Voorgesteld wordt de vrijval van € 2.073.823 hiervoor tot de evaluatie te beklemmen in de Algemene Reserve.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V., Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twenteen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: