Context

Provincie, regio’s, (samenwerkende) gemeenten, waterschappen, maatschappelijke partners en het Rijk hebben elkaar nodig om effectief en in samenhang de regionale en nationale opgaven op te kunnen pakken. Investeren in interbestuurlijke samenwerking is daarom continu punt van aandacht. De regio is in toenemende mate de relevante schaal om maatschappelijke uitdagingen op te pakken.

In 2018 zijn voor de regio's de agenda's met opgaven afgerond en hebben wij een aanbod bij het Kabinet neergelegd. Deze omvatten onder meer de vier door ons ingezette transities (energie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming landelijk gebied).

Acties

  1. Wij realiseren een accountfunctie voor de regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die binnen onze organisatie zorgt voor een integrale beantwoording van de maatschappelijke vraagstukken. We zorgen ervoor dat deze accountfunctie gezaghebbend is en samenwerking aanjaagt. Daarbij werken we met onze (regionale) partners aan een gezamenlijk beeld over voorkantsamenwerking en het vormgeven van bestuurlijke afwegingsprocessen (o.a. Omgevingswet).
  2. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden samen in het proces van het opstellen van regionale agenda’s, investeringsprogramma’s en het vormen van investeringsbudgetten. Daarbij hebben wij aandacht voor de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en de maatschappelijke achterban.
  3. We zetten in op versterking van de positionering van provincies in grote maatschappelijke vraagstukken op het gebied van openbaar bestuur. Dat doen we onder andere door een actieve rol te spelen in het IBP-traject, te investeren in onze netwerken en positie bij IPO, BZK, VNG, Unie van Waterschappen, andere individuele provincies en partners binnen Overijssel.
  4. We zorgen voor een continue dialoog met en tussen gemeenten en waterschappen in Overijssel over specifiek de kwaliteit van het openbaar bestuur en de ontwikkelingen daarbinnen. Daarbij richten we ons zowel op individuele uitwisseling als het agenderen en bespreken van thema’s in breder verband. In elk geval maken we één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers. In deze gesprekken bespreken we de relevante ontwikkelingen die op het terrein van openbaar bestuur spelen binnen gemeente, provincie en in algemene zin.

Toelichting op voortgang

Wij werken nauw samen met de 3 regio's in Overijssel en hebben voor elke regio een accountfunctie gerealiseerd.

Het IBP lijkt in 2019, in IPO-verband, atlhans niet echt van de grond te zijn gekomen. Wel zijn we goed aangehaakt bij andere samenhangende ontwikkelingen, zoals rond de Brede Maatschappelijke heroverwegingen e.a.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting.

Het investeringsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2016-2019 loopt in 2019 af. Het restant van de middelen kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

A. Heidema, A. Traag, E. Van Hijum

Rol provincie:

De provincie faciliteert

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.4.