Context

Hoewel het vertrouwen in de overheid onder invloed van de positieve economische ontwikkeling is toegenomen, is legitimatie van het bestuur een permanent aandachtspunt. Onze bestuursstijl beoogt enerzijds nadrukkelijker burgers zelf positie te geven. Dat vraagt om flexibele juridische procedures en criteria of zelfs de afwezigheid daarvan. Aan de andere kant kan die werkwijze op gespannen voet staan met beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aldus bijdragen aan het gevoel van onrechtvaardigheid en afnemend vertrouwen. In dat potentiële spanningsveld streven wij optimale oplossingen na.

Acties

  1. Wij houden een klanttevredenheidsonderzoek onder bezwaarmakers
  2. Wij (her)benoemen externe voorzitters ten aanzien van hoor-en adviescommissies

Toelichting op voortgang

Het geplande klanttevredenheidsonderzoek is gestart maar nog niet afgerond. De verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2020 kan worden opgeleverd. Over de hele linie verlopen procedures zorgvuldig, veelal binnen de gestelde termijnen, wat natuurlijk niet wegneemt dat (groepen) burgers zich niet altijd kunnen vinden in het gevoerde beleid of genomen besluiten.

Markant afgelopen jaar was de vaststelling van de beleidsregels stikstof, die na protesten gedeeltelijk werden ingetrokken. Dit werd gedaan omdat de landbouwsector onvoldoende was meegenomen in de besluitvorming, waardoor er onvoldoende draagvlak was voor de maatregel.

Dat betekent niet dat alleen besluiten kunnen worden genomen die positief zijn voor betrokkenen. Integendeel, 'procedurele rechtvaardigheid' draagt bij aan de acceptatie van besluiten, ongeacht de inhoud van het besluit.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.