Context

Overijssel is een broedplaats van nieuw talent. Verschillende partners, zoals de poppodia en productiehuizen, zetten zich in voor de ontwikkeling van het talent van individuen of van groepen die de ambitie hebben om zich op het professionele carrièrepad te begeven. Wij willen nieuwe makers rechtstreeks op weg helpen en ondersteunen daarnaast instellingen die talentontwikkeling tot doel hebben. In het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020 hebben wij daarom, met onze partners in Overijssel en Gelderland, de ambitie over de opzet van een proeftuin talentontwikkeling opgenomen.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
  2. Met de regeling Nieuwe Makers Overijssel vergroten wij de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2018 hebben wij met verschillende partijen gesproken over aanvullende mogelijkheden om het ondernemerschap van nieuwe makers te vergroten. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
  3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met circa negen culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
  4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Poppodium Twente) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
  5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis, The Young Ones en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Wij hebben de artistieke en zakelijke ontwikkeling van vier nieuwe makers uit Overijssel mogelijk gemaakt met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel'.

Actie 2

In samenspraak met de provincie hebben Stichting Cultuur + Ondernemen (landelijk kenniscentrum voor ondernemerschap in de culturele sector) en de Creatieve Coöperatie in Zwolle het leerprogramma Route Ondernemerschap ontwikkeld. Dit programma is gericht op versterking van de zakelijke kwaliteit van de culturele ondernemer in Overijssel.

Actie 3

De prestatieafspraken die wij met negen instellingen hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit monitoren wij vooral aan de hand van de voortgangsrapportages die zij in het voorjaar hebben ingediend. Wij hebben hierover advies gevraagd aan de Adviescommissie Cultuur. De adviezen hebben wij meegegeven aan de instellingen, om hen zodoende nog meer te faciliteren in hun ontwikkeling (zie ook prestatie 6.2.2.).

Actie 4

De uitvoering van de afspraken die wij met de drie poppodia hebben gemaakt voor de ontwikkeling van nieuw talent, ligt op koers. De podia bundelen hun krachten op gebied van talentontwikkeling steeds meer in Poppunt Overijssel, netwerkvorming die wij hebben aangejaagd.

Actie 5

Theater The Young Ones heeft na 10 jaar besloten om een punt te zetten achter het gezelschap. Theaterfirma Linea Rekta zet de aandacht voor jongerentheater en de verbinding met een nieuwe generatie theatermakers voort. Wij hebben het gezelschap hierbij ondersteund.

De uitvoering van de afspraken met Kameroperahuis en het Theaterschip ligt op koers. Dit blijkt vooral uit de voortgangsrapportages die wij in het voorjaar hebben ontvangen. Hierover hebben wij de Adviescommissie Cultuur om advies gevraagd. De adviezen hebben wij beide instellingen  meegegeven, om hen zodoende te helpen in hun ontwikkeling.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting. Om de doelstellingen met betrekking tot talentontwikkeling in 2020 af te ronden hebben wij besloten om het restant van de KVO middelen mee te nemen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 6.3.3 een budget van € 18.000,- van de jaarschijf 2019 door te schuiven naar de jaarschijf 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Roy de Witte

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)