Context

We hebben de wettelijke taak om actief, duidelijk, toegankelijk en tijdig te communiceren.

Acties

  1. Wij zijn transparant over rolinvulling en beleidskeuzes. Wij communiceren in begrijpelijke taal, op tijd, transparant en in een herkenbare huisstijl. We communiceren onder andere via onze website, op het platform Jij&Overijssel, via het magazine Jij&Overijssel en onze periodieke informatiepagina's in de huis aan huisbladen.
  2. Wij concentreren de communicatie op de drie kernthema's (krachtige economie, aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur) en verstevigen de verbinding tussen de communicatie en lobbyinzet.
  3. Wij meten onze communicatie-inzet op bereik, effectiviteit en efficiëntie en stellen op basis hiervan onze keuze voor communicatiemiddelen bij.

Toelichting op voortgang

Vanuit de woordvoering en communicatieadvies zijn de overkoepelende themaplannen voor de 3 kernthema's opgesteld. Ook is een start gemaakt met meer samenhang aanbrengen tussen de bestuurlijke profielen, de communicatieplannen en de lobby als het gaat om de onderwerpen die spelen op de langere termijn en die onderling grote samenhang vertonen.

Financiën

Bestedingen zijn in lijn met de begroting.

Het investeringsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2016-2019 loopt in 2019 af. Het restant van de middelen kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij faciliteren en voeren uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2.