Context

In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 22 kunstwerken en vervangen of verbeteren we ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing in het Kanaal Almelo - De Haandrik overeenkomstig besluit PS/2016/300.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300.
  2. Wij bereiden voor en vervangen delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik.

Toelichting op voortgang

Vervanging wegen

De vervanging van de N750 Vriezenveen - Vroomshoop is volledig uitgevoerd.

De vervanging van de N332 Raalte - grens Gelderland, gedeelte Holten - grens Gelderland, kon nog niet plaatsvinden vanwege de verbreding van de A1. Deze projecten kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

De vervangingen van de N760 IJsselmuiden - Genemuiden en de N765 Kampen - Ramspol zijn vanwege aanvullende onderzoeken uitgesteld naar 2020/2021. Bij de N765 heeft de provincie te maken met de stikstofproblematiek, omdat deze langs een N2000-gebied loopt.

Vervanging kunstwerken

Rehabilitatie Ganzensluis

De rehabilitatie van (delen van) de Ganzensluis is volop in uitvoering. De werkzaamheden om het object aan de huidige functionaliteiten te kunnen laten voldoen, moeten voor het vaarseizoen 2020 gereed zijn.

Vervanging kunstwerken 2016-2019

De vervanging van de kunstwerken, zoals genoemd in Statenvoorstel PS/2016/300, is in uitvoering. De uitvoerende werkzaamheden vindt voor het grootste deel in 2020 plaats. De verwachting is dat niet alle genoemde kunstwerken voor het beschikbaar gestelde budget kunnen worden vervangen. De kunstwerken die wij niet binnen het beschikbaar gestelde budget van 2016-2019 kunnen vervangen, zullen wij meenemen in de programmering 2020-2023, opdat er geen extra budget voor deze vervangingen behoeft te worden aangevraagd. Dit is mede mogelijk omdat de vervanging van het viaduct De Vaart in de N34 bij Ane naar voren is gehaald en bij de opwaardering van de N34 al is vervangen.

In de Perspectiefnota 2019 (PS/2018/278) heeft u structureel € 8 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor de vervanging van wegen, vaarwegen en kunstwerken (prijspeil en areaal in 2018). Medio 2020 zullen wij u een voorstel voor deze vervangingsinvesteringen voor de periode 2020-2023 voorleggen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de Zwartewaterbrug (Hasselt) in zijn geheel moet worden vervangen. Dit betrekken wij bij de perspectiefnota 2021.

Vervangen delen oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik:

De vervanging van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik is volop in uitvoering. Inmiddels zijn de trajecten in Vriezenveen en in Daarlerveen geheel afgerond en het traject in Vroomshoop is nagenoeg afgerond. De uitvoering is vertraagd, omdat de voortgang afgestemd is op hoogst prioritaire situaties en het onafhankelijke onderzoek naar de schademeldingen.

Langs deze trajecten waren vooraf veel schades aan woningen gemeld. Naar de oorzaak van deze schades wordt momenteel onderzoek gedaan.

In de aangrenzende woningen zijn voorafgaande aan de vervanging van de oeverbeschoeiing vooropnames uitgevoerd.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.