Context

In het kader van Samen Werkt Beter werken een 15-tal organisaties, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid aan een gezamenlijke koers voor natuur en economie in Overijssel en aan de uitvoering van deze koers. Wij zijn één van deze partijen. Periodiek wordt de agenda geactualiseerd.

Acties

  1. Wij brengen provinciale opgaven in het landelijk gebied in 'Samen werkt beter' in en dragen bij aan onderwerpen die de partners inbrengen.

Toelichting op voortgang

In 2019 is het bestuurlijk overleg Samen werkt beter vijf maal regulier bijeengeweest. De ontwikkelingen in het stikstofdossier waren aanleiding om daarnaast drie extra bijeenkomsten te beleggen. Dit dossier dreigde een polariserende werking te hebben. De SWB partners hebben daarom benadrukt dat zij elkaar blijven vasthouden en een gezamenlijke strategie willen vinden, waarin een hernieuwd evenwicht wordt gevonden tussen ecologie en economie. De focus zal hierbij liggen op een gebiedsgerichte aanpak, waarin alle relevante partijen moeten worden betrokken: zowel maatschappelijke organisaties als overheden. Naast stikstof zijn er meerdere opgaven die landen in een gebied. Een integrale aanpak is gewenst. De SWB partners gaan in 2020 werken aan een plan van aanpak voor een integrale gebiedsgerichte benadering.

In 2019 is Vitens als nieuwe partner toegetreden tot Samen werkt beter. Samen werkt beter bestaat daarmee nu uit 15 partners.

Het secretariaat van Samen werkt beter wordt sinds begin 2019 gezamenlijk uitgevoerd door LTO Noord, Staatsbosbeheer en de provincie. Het secretariaat faciliteert de onafhankelijk voorzitter van het bestuurlijk overleg ambtelijk bij het voorbereiden van de vergaderingen en het verwerken van de afspraken.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van faciliteerder, belangenassembleur, beïnvloeder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.