Context

Vanuit onze wettelijke taak zorgen wij als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In 2020 vindt de volgende actualisatie plaats.

Acties

  1. Wij stellen het jaarverslag 2018 en de begroting 2020 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
  2. Met de exploitanten van de stortlocaties hebben wij bestuurlijk overleg.

Toelichting op voortgang

Het jaarverslag 2018 is opgesteld, gecontroleerd door de accountant en bestuurlijk vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van december 2019 is eveneens de begroting 2020 vastgesteld. Het Bestuurlijk overleg met de exploitanten heeft in december 2019 plaatsgevonden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Tijs de Bree

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak, wij doen dit door middel van de verbonden partij Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.