Context

#in de markt - van idee naar business

In dit speelveld zijn de ondernemers aan zet. Zij bepalen of en waarop zij willen innoveren. Wij dagen bedrijven uit en faciliteren kansrijke ondernemers en publiekprivate samenwerkingsverbanden bij innoveren. De intermediairs binnen onze basisinfrastructuur (prestatie 5.3.1) helpen daarbij. Om van idee tot business te komen doorlopen ondernemers verschillende fasen. Binnen iedere fase kan behoefte ontstaan aan kennis, contacten, demonstratie omgevingen, financiën en een eerste opdrachtgever.

Van 2017 – 2019 focussen wij op nieuwe, technologische businesskansen in de (hightech) maakindustrie en belangrijke toepassingsgebieden zoals gezondheidszorg, agrofood en energie. Het is een focus die aansluit bij onze kracht, belangrijke transities als circulaire economie en industrie 4.0, en internationale kansen. ‘Smart & sustainable industries’ en ‘Concepts for a healthy life’ zijn vlaggenschepen waar Overijssel zich met Gelderland internationaal mee onderscheidt. Ons doel is om meer business uit innovatie te genereren (stijging van de omzet uit innovatie) en de Overijsselse industrie slimmer en schoner te maken. In Oost-Nederland is de maakindustrie sterk vertegenwoordigd. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire productiemethoden en nieuwe materialen. Ook het onderwijs moet actief op deze ontwikkeling inspelen, zowel voor het opleiden van jongeren als het om- en bijscholen van werkenden (prestatie 5.2.1).

Daarnaast focussen wij ons op innovatiegericht ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven (cq. launching customership). Wij geloven dat een investerende en innoverende overheid van groot belang is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en voor duurzame groei.

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is essentieel om het verschil te maken. Voor haar eigen opgaven wil de provincie waar mogelijk optreden als eerste klant voor innovaties. Om voor bedrijven de overgang naar grootschalige implementatie mogelijk te maken en voor de provincie zelf om haar eigen opgaven beter in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, herstructurering bedrijventerreinen of natuur.

Acties

  1. Om meer business uit innovatie te generen bevorderen wij: - het organiseren van 150 ontmoetingen / evenementen gerelateerd aan innoveren. Aan deze bijeenkomsten nemen 6.000 deelnemers deel. - (financiële) innovatie ondersteuning en begeleiding van tenminste 300 ondernemingen door partijen in onze basisinfrastructuur. - het ontstaan van tien spin-offs/startups vanuit business development. - proces- en productvernieuwing door 60 ondernemers financieel te ondersteunen om een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek te realiseren middels de innovatievouchers en de MIT regeling.
  2. Om de Overijsselse industrie slimmer en schoner te maken stimuleren wij, samen met partners, de transitie bij de Overijsselse maakindustrie. Hiervoor zetten wij onze basisinfrastructuur (5.3.1.) en bestaand financieel instrumentarium (risicokapitaal, innovatievouchers, EFRO) in. Daarnaast bieden wij 40 ondernemers de mogelijkheid om aan de slag te gaan met circulair business design: wat zijn de mogelijkheden van circulair ondernemen en ontwerpen?
  3. Om innovatieve oplossingen voor Overijsselse maatschappelijke opgaven uit te lokken stimuleren wij sterke economische en innovatieve clusters door kennis- en onderwijsinstellingen, industrieel research & developmentafdelingen en bedrijven bij elkaar te brengen. In 2019 steunen we 20 private of publiek-private consortia in de vorm van research & development projecten, open innovatie- en demonstratiecentra.
  4. Om launching customership te stimuleren: - Ondersteunen wij opdrachtgevers/projectleiders bij minimaal 8 provinciale innovatievraagstukken bij het vormgeven van een launching customer traject. - Ondersteunen wij 5 medeoverheden bij het vormgeven van een innovatiegerichte uitvraag richting de markt.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Wij kijken weer terug op een jaar waarin veel ondernemers zijn ondersteund met hun (financiële) innovatievraagstukken. Via meer dan 200 events is kennis verspreid, zijn nieuwe contacten gelegd, bewustwording gecreëerd over onderwerpen zoals circulaire businessmodellen, digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen. Via die events zijn meer dan 9000 deelnemers bereikt. Daarnaast hebben meer dan 700 ondernemers 1-op-1 begeleiding ontvangen. UT is voor de vierde keer op rij door ScienceWorks uitgeroepen tot "Meest ondernemende universiteit van Nederland". In 2019 heeft deze omgeving, in samenwerking met Saxion en Novelt weer geleid tot 35 startups (5 uit onderzoek, 30 uit studenten). In 2019  zijn 87 ondernemers financieel ondersteund om haalbaarheidsstudies, experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek te realiseren. Het gaat om 29 toegekende innovatievouchers en 58 toegekende MIT haalbaarheidsonderzoeken.

Actie 2: In 2019 hebben we 5 CIRCO tracks met onze intermediaire partners georganiseerd waar meer dan 40 bedrijven aan hebben deelgenomen. We merken dat deelnemende bedrijven enthousiast zijn over de methodiek. Het maakt ze bewust van de mogelijkheden en geeft ze concreet handelingsperspectief. Met Saxion hebben we een pilot gedraaid waarbij studenten mee doen met de track en daarna bij het bedrijf het plan verder brengen. Verschillende bedrijven uit Overijssel hebben naar aanleiding van een CIRCO track een circulaire propositie ontwikkeld. Uit een landelijke evaluatie door Technopolis van de CIRCO tracks blijkt dat 2 op 3 deelnemers na een track direct aan de slag gaan met circulaire economie.

Actie 3: In 2019 zijn via provinciale middelen, MIT en EFRO middelen meer dan 30 publiek - private samenwerkingen ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn T-valley en Perron038.

Actie 4: Afgelopen jaren hebben wij vanuit het innovatie deelprogramma Launching Customership veel kennis en ervaring op kunnen doen met het ontwikkelen en inkopen van innovaties. Wij zijn een voorbeeldprovincie op dit vlak. Dit heeft geleid tot betere oplossingen van onze vraagstukken en veel positieve pers vanuit ondernemers. Zoals het efficiënter en beter inspecteren van onze bruggen en automatiseren van de beeldanalyse (samenwerking WK – EC). Wij hebben ca. 25 innovatiegericht inkooptrajecten in de steigers gezet waarbij de provincie Overijssel optreedt als (beoogde) eerste klant. Hierbij is € 4,3 miljoen ingezet vanuit het LC programma, waardoor ruim € 11,5 miljoen inkoopbudget is  ingezet vanuit de reguliere inkoopbudgetten. De komende periode is het nodig om te verkennen hoe wij de kennis, ervaring en inkoopaanpakken kunnen incorporeren in de organisatie. Naast kennis en ervaring zijn er verschillende instrumenten ontwikkeld en in ontwikkeling zoals Startup in Residence aanpak en SBIR ('Small Business Innovation Research' RvO).  In 2019 is daarnaast gewerkt aan een nieuwe startup in residence uitvraag voor energie-innovatie met woningbouwcorporaties en gemeenten. De marktconsultatie is eind 2019 gepubliceerd, de daadwerkelijke aanbesteding wordt begin 2020 gepubliceerd.

Financiën

Resultaat 2019

Bij de 2e monitor is aan gegeven dat de meeste middelen voor deze prestatie vastzitten in regelingen die tot het einde van 2019 open staan. Zoals bijvoorbeeld de innovatievouchers en de net gestarte pilot regeling voor circulaire ketens. De verwachting is dat het merendeel van deze middelen nog tot uitputting komen. De financiële afwikkeling van deze activiteiten zal in 2020 en verder doorlopen.

Daarnaast zijn we verplichtingen aangegaan, zoals de fotonicadeal, staan enkele projecten op het moment van beschikking, of zijn projecten van externen dusdanig in een ver gevorderd stadium, dat we verwachten meer budget nodig te hebben dan nu geraamd. Om de lopende aanvragen op een correcte manier af te handelen wordt het restant budget meegenomen naar 2020.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om  het restant bedrag van 2019 van € 4,468 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2020.

Decembercirculaire

Om de voorfinanciering van de MIT 2019 te regelen wordt een begrotingswijziging gemaakt. Een bedrag van € 1,2 miljoen die via de decembercirculaire is ontvangen zal worden toegekend aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel behorende bij deze prestatie.

De verwerking van deze begrotingswijziging vindt plaats onder kerntaak 20 'algemene financieringsmiddelen'.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie PS/2012/107 (bijbehorende besluit)

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 PS/2015/687 . Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Economie - Website Innovatie - Website Ondernemen - Website Launching customership