Context

Samen met alle wegbeheerders in Overijssel richten we alle wegen zoveel mogelijk Duurzaam Veilig in, waarbij prioriteit ligt bij de aanpak van verkeersongevallenconcentraties, schoolomgevingen en belangrijke fietsverbindingen. We koppelen gedragsactiviteiten (educatie en/of voorlichting) aan infrastructurele projecten, want aanpassingen aan de infrastructuur dragen bij aan de verkeersveiligheid, maar een belangrijke oorzaak van ongevallen blijft het menselijk gedrag.

Acties

  1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van verkeersveiligheid.

Toelichting op voortgang

In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 heeft het Rijk middels een cofinanciering budget beschikbaar gesteld voor het nemen van maatregelen voor een veilige inrichting van bermen van provinciale N-wegen vanwege het hoge aandeel (dodelijke) bermongevallen.

Er is inmiddels subsidie ontvangen voor de reeds geplande projecten, N737 Innovatieroute en de Vechtdalverbinding (N340-N377-N48).

Omdat vanuit de subsidievoorwaarden de werkzaamheden binnen enkele jaren al plaats moeten vinden zijn er projecten opgevoerd die al gepland en volledig gefinancierd zijn.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur (provincie subsidieert en maakt daarmee gemeentelijke infrastructuur projecten mogelijk) en wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.