Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen zie prestatie 7.3.4. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de daarvoor geschikte momenten om onze lobbyboodschappen voor het voetlicht te brengen, ook samen met onze partners.

Acties

  1. Wij lobbyen op Nederlandse, Duitse en Europese schaal op basis van onderling afgestemde inhoudelijke agenda’s.
  2. We focussen op het uitvoeren van de samenwerkingsagenda met NRW en het opstellen van een vergelijkbare agenda met Nedersaksen. Samen met onze buurprovincie Gelderland, regio Achterhoek en Twente voeren we de werken we aan een samenwerkingsagenda met het Münsterland uit. De samenwerking is nu vooral gericht op de terreinen onderwijs, economie en arbeidsmarkt, bereikbaarheid en infrastructuur. Waar in 2018 de focus lag op het opstellen van de agenda, wordt de uitvoering gestart in 2019.
  3. Wij organiseren relatiebijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: o.a. Lente in Overijssel, de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Tweede Kamerleden, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
  4. Wij voeren collegebrede gesprekken met gemeenten (onder andere kennismaking met de nieuwe gemeentebesturen).
  5. De communicatie- en lobbyboodschappen worden samengebracht in de strategische communicatiekalender.
  6. De begrotingsonderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) die in 2018 van start zijn gegaan zijn belangrijk voor Overijssel, omdat de hoogte en toewijzing van de Europese fondsen waar wij gebruik van kunnen maken ook onderwerp van discussie zijn. We leveren met steun van de Europese fondsen een belangrijke bijdrage aan het aanpakken van Europese uitdagingen rond klimaat, energie, verduurzaming, plattelandsontwikkeling en innovatie. Het MFK is de meerjarenbegroting voor de EU en loopt van 2021 tot 2027. Samen met onze partners zetten we actief in op het beschikbaar komen van Europese fondsen voor de regio in de periode 2021-2027. Bij de inhoudelijke voorbereiding van die periode (koppeling aan provinciale- en gemeentelijke opgaven) kijken we hoe beter gebruik kan worden gemaakt van de beschikbare mogelijkheden.

Toelichting op voortgang

In 2019 hebben we gewerkt aan de totstandkoming van een integrale Public Affairs Agenda voor Brussel, Duitsland en Den Haag. Ook de agenda's met Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn vorig jaar opgesteld. Relatiebijeekomsten zijn uitgevoerd conform planning, met uitzondering van Lente in Overijssel waarvoor in 2020 een nieuwe vorm wordt gezocht.

Het MFK is in 2019 door Europa niet vastgesteld. Hierdoor weten we nog niet welke fondsen voor 2021-2027 beschikbaar komen. In 2019 is hierop met alle partners intensief gelobbyd in IPO/HNP-verband.

Financiën

Onder prestatie 7.3.2 relatiebeheer en lobby vallen de budgetten voor vertegenwoordiging Dusseldorf, lobby Brussel en Den Haag en andere externe betrekkingen. Voor de lobby van Oost-NL werken we samen met de provincie Gelderland. In 2019 is één lobbyist minder door Overijssel ingezet voor Oost NL, waardoor er een onderuitputting is ontstaan op dit budget.

Het investeringsprogramma Kwaliteit Openbaar Bestuur 2016-2019 loopt in 2019 af. Het restant van de middelen kan vrijvallen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema, Eddy van Hijum, Roy de Witte

Rol provincie:

Wij stimuleren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.4.

Mijlpalen:

EWRC 2019 Oost-Nederland op de kaart zetten tijdens netwerkevenementen in Brussel.