Context

We houden het provinciale wegennet, bestaande uit 645 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 518 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 354 kunstwerken op een zodanige wijze in stand dat deze aan de in 2014 gestelde normen voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op 'basiskwaliteit infrastructuur' van het kennisplatform CROW. In de bijlage van het programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2018 - 2022 vermelden we welke wegvakken we onderhouden.

Acties

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen'.

Toelichting op voortgang

Het geprogrammeerde onderhoud aan wegen, kunstwerken en vaarwegen is grotendeels conform de tabel in de bijlage in de begroting uitgevoerd. Een deel van het geprogrammeerde onderhoud is vertraagd. Dat wordt deels veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, die gekoppeld zijn aan vertraagde investeringsprojecten. Daarnaast is een aantal onderhoudsprojecten vertraagd, omdat de voorbereiding meer tijd kostte dan vooraf was ingeschat. De vertraging heeft geen effect op het afgesproken kwaliteitsniveau van de infrastructuur. In de komende twee jaar wordt deze vertraging binnen de programmering ingelopen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.