Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid [zie prestatie 1.4.2]. De komende jaren ligt onze ambitie op de volgende onderwerpen:

  • Afronden traject Ruimte voor de Rivier.
  • Implementatie Deltabeslissingen voor waterveiligheid.
  • Doorwerking samenhang ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.
  • Nieuwe normering regionale keringen.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen op provinciaal niveau.
  2. Wij adviseren over de dijkversterkingsprojecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma en keuren de projectplannen van de waterbeheerders goed. Wij stimuleren hierbij meekoppelkansen.
  3. Wij coördineren procedures van het hoogwaterbeschermingsprogramma.
  4. Wij rapporteren u over de implementatie van de aanbevelingen die volgen onderzoek ‘boven water’ van de rekenkamer Oost Nederland.

Toelichting op voortgang

Wij zijn vanuit het landelijke ontwikkelprogramma regionale keringen van provincies en waterschappen gestart met onderzoek naar een nieuwe normering.

Wij hebben in 2019 geadviseerd over de dijkversterkingsprojecten Zwolle-Olst, Stadsdijken Zwolle en Vecht. Voor Zwolle-Olst is dijkverlegging Paddepol als belangrijke meekoppelkans naar voren gekomen (zie ook prestatie 1.4.2). Voor de dijkversterking Stenendijk nabij Hasselt zijn meekoppelkansen in beeld gebracht. Wij hebben op basis van de monumentale status een subsidie verstrekt voor het herstel van het voegwerk van de stenen muur, de enige overgebleven historische stenen waterkering in Nederland.

Voor de dijkversterking Zwolle-Olst is in 2019 het voorkeursalternatief vastgesteld. De dijkversterking Stadsdijken Zwolle zit in de aanbestedingsprocedure.

In mei 2019 hebben wij u via een brief (2019/1100773) geïnformeerd over de implementatie van de overgenomen aanbevelingen uit het onderzoek ‘Boven water’ van Rekenkamer Oost Nederland.

We hebben subsidie verleend voor het laatste onderdeel van het project IJsseluiterwaarden Olst. Deze subsidie wordt besteed aan recreatieve versterking van de IJsseluiterwaarden, onder andere door de aanleg van struinpaden en het verplaatsen van een Toeristisch Overstap Punt (TOP).

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2007 [PS/2006/363 ] (bijbehorend besluit)

Perspectiefnota 2013 [PS/2012/275 ] (bijbehorend besluit)