Context

Het gaat er om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden (zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3 ). Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad (zie ookprestatie 1.3.1).

Acties

  1. We voeren het investeringsbesluit Stadsbeweging 2016-2019 uit.
  2. Wij doen u een voorstel welke instrumenten en investeringen de komende jaren en op lange termijn nodig zijn om de vitaliteit van de binnensteden in Overijssel te optimaliseren.

Toelichting op voortgang

In 2019 hebben we met onze netwerken in de steden verder geïnvesteerd in de vitaliteit van de binnensteden. De afgelopen 4 jaar hebben we vanuit de stadsbeweging 10,8 miljoen geïnvesteerd in de vitaliteit van de Overijsselse binnensteden. Hiervan hebben wij zelf, en via de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), 8,4 miljoen euro geïnvesteerd in de Overijsselse steden en kernen en 2,4 miloen in onze netwerksamenwerking. Hiermee is ons oude investeringsprogramma stadsbeweging (PS/2016/716 ) afgerond.  De beweging die we hiermee hebben ingezet in de steden en de netwerken, die we hebben ontwikkeld, gaan door. Het vervolg van de stadsbeweging is opgenomen in het 'Investeringsvoorstel Ruimte, Wonen, (Binnen)steden en Retail Fase 1' (2019/1101901).

Financiën

Stadsbeweging

Binnen beleidsdoel 1.3 is er aan lasten € 2,7 miljoen geraamd voor prestatie 1.2.3 'Stadsbeweging'. Op deze prestatie is eind 2019 nog voor € 0,1 miljoen aan subsidieaanvragen binnengekomen voor Vitaliteit van Binnensteden (Stadsarrangementen) die pas in 2020 worden beschikt. Voor nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen, die gezien het gepubliceerde plafond nog toegewezen dienen te worden, doen wij u een gebundeld voorstel de benodigde middelen toe te voegen aan de begroting 2020. De subsidieregeling  Vitaliteit van Binnensteden maakt voor € 0,1 miljoen deel uit van dat voorstel.

Vrijvallende middelen

Wij stellen u voor om het resterende saldo van € 72.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan Algemene reserve (vrijval). Dit wordt verwerkt in kerntaak 20.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716 ) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Project website:

Platform Stadsbeweging