Context

In het kader van de bescherming van natuurwaarden, leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor agrarisch natuurbeheer aangevraagd kunnen worden.

Sinds 2016 kunnen alleen nog agrarische collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de Ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal contracten de komende jaren groter.

De achteruitgang van weidevogels staat breed in de belangstelling. Agrarisch natuurbeheer is één van de mogelijkheden om deze achteruitgang te stoppen. Door het Rijk is voor de jaren 2018-2020 landelijk € 31 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Actieplan Weidevogels (beheer en inrichting). Het Overijsselse actieplan hebben wij in 2018 samen met de agrarische collectieven opgesteld. Zij dienen ook de aanvragen in voor besteding van deze extra middelen. Daarnaast richt het programma Agro&Food zich op het bevorderen van natuurinclusieve landbouw.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
  3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Toelichting op voortgang

In 2019 is het agrarisch natuurbeheer flink uitgebreid met extra Europese middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld. Met de in totaal beschikbare middelen hebben de agrarische collectieven in totaal voor 6.000 hectare beheercontracten afgesloten, waarvan 4.440 hectare weidevogelbeheer en 1.560 hectare beheer landschapselementen en botanisch beheer. Dit jaar lag het accent sterk op uitbreiding van het weidevogelbeheer. Voor het nemen van inrichtingsmaatregelen voor het leefgebied van weidevogels hebben de collectieven in 2019 een subsidie van € 1 miljoen aangevraagd, te dekken uit POP3 middelen. Wij hebben eind 2018 een voorfinanciering verstrekt met garantstelling voor bepaalde onderdelen. Dit gaf de agrarische collectieven de mogelijkheid om nog maatregelen uit te voeren voor het broedseizoen van 2019. Eind 2019 is door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de collectieven een beschikking verleend. Landelijk is ongeveer € 5,5 miljoen gehonoreerd. Aan de collectieven in Overijssel is daarvan een aanzienlijk deel beschikt, ruim € 775.000. Een deel van de aangevraagde posten bleek niet subsidiabel en is komen te vallen onder de garantstelling van provincie. U heeft eind 2018 € 150.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Actieplan weide- en akkervogels 2018-2021. In 2019 hebben wij opdrachten verstrekt voor het uitvoeren van verbetermaatregelen in weidevogelreservaten (verhogen waterpeil, aanleg plas-dras, biotoopverbetering) en voor een plan voor stimulering van predatiebestrijding in weidevogelkerngebieden door de collectieven. De uitvoering van de maatregelen loopt nog door tot in 2020.

Financiën

Van het beschikbare budget is € 1,4 miljoen besteed aan de uitvoeringskosten agrarisch natuurbeheer, daarnaast is ruim € 0,8 miljoen ingezet voor de subsidies agrarisch natuurbeheer. Van het niet bestede deel blijft het deel van de subsidies beschikbaar in de uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland en voor € 100.000 is een resultaatbestemming opgenomen voor het Actieplan weide- en akkervogels 2019-2021.

Resultaatbestemming Actieplan Weide en Akkervogels:

In de begroting 2019 (PS/2019/458) is besloten om voor de jaren 2019-2021 incidenteel, aanvullend, € 150.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van het Actieplan weide en akkervogels 2019-2021 (PS/2018/498). Deze middelen zijn eind 2019 grotendeels verplicht en voor een deel ook besteed (€ 50.000). Restant van de bestedingen (€ 100.000) zal plaatsvinden in 2020.

Wij stellen u voor om voor prestatie 3.1.4 een budget van € 100.000 door te schuiven naar 2020 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied van de begroting 2020.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Gert Harm ten Bolscher

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS (Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland) [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).