Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en belangengroepen.

De raming van de beschikbare investeringskredieten voor de wegen binnen deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij passen de vormgeving van het kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg aan door de aanleg van een rotonde.
  2. Wij passen de vormgeving van de aansluiting N733 met N732 en de verkeersregelinstallatie (VRI) aan.
  3. Wij bereiden de uitvoering van de Rondweg Weerselo voor.
  4. Wij ronden de uitvoering van de VOC's Hasselt (N331/N759/N377) af.

Toelichting op voortgang

Kruispunt N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg

De voorbereiding is vertraagd tot 2020. Door de stikstofproblematiek moet de uitvoeringswijze worden gewijzigd tegen mogelijke hogere kosten.

Aansluiting N733 met N732 en de verkeersregelinstallatie

De uitvoering is i.v.m. conflicterende werkzaamheden op de omleidingsroutes vertraagd tot 2020. Voor de stikstofproblematiek ter plaatse moet nog een oplossing worden gevonden voor de omleidingsroutes tegen mogelijk hogere kosten.

Rondweg Weerselo

De voorbereiding van de Rondweg is volgens plan weer opgepakt. Er worden studies uitgevoerd om te bepalen hoe met de huidige stikstofproblematiek moet worden omgegaan.

De rotonde Bisschopstraat-Bornsestraat wordt als no-regret maatregel vooruitlopend op de realisatie van de Rondweg aangelegd. De gemeenteraad van Dinkelland heeft daartoe op 5 november 2019 het bestemmingsplan "Rotonde Bisschopsstraat-Bornsestraat" vastgesteld.

VOC's Hasselt

De financiële afwikkeling van het project, met daarbij de overdracht van de parallelweg naar de gemeente Zwartewaterland, loopt door in 2020.

N337 rotonde Meenteweg Olst (Olasfa)

De realisatie van de rotonde Meenteweg Olst (Olasfa) valt ook onder deze prestatie. Dit project is abusievelijk niet in deze prestatie opgenomen.

Het is niet gelukt om de benodigde gronden voor de rotonde te verwerven. Daarom is een onteigeningsprocedure gestart. Aannemelijk is dat daardoor de realisatie van het project naar eind 2021 wordt verschoven. Daarnaast worden ook hier de consequenties van de stikstofproblematiek onderzocht.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel heeft een rol als wegbeheerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.