Context

Samen met stakeholders werken we een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij onderzoeken en realiseren robuustheidsmaatregelen voor de doorgetrokken treindienst Almelo-Hardenberg.
  2. Wij voeren het verbeterplan Beter Benutten spoor uit door: a. Spitsmijdende maatregelen door onderwijsinstellingen. b. Realisatie van opstelcapaciteit in Emmen door provincie Drenthe.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het doorrijden van de treindienst Almelo - Mariënberg naar Hardenberg is een succes, maar vroeg teveel van de oude treinen. Om meer tijd voor onderhoud te creëren is een derde trein van het type LINT aangeschaft. Deze is medio 2018 in gebruik genomen. De betrouwbaarheid van de treindienst is hierdoor in eerste instantie onvoldoende verbeterd. In de loop van 2019 is de betrouwbaarheid van de treindienst sterk verbeterd door intensiever onderhoud, herinstructie van het personeel en door het sneller kunnen inzetten van de reservetrein doordat deze op een betere locatie staat.

Actie 2

a. de pilots spitsmijdende maatregelen hebben wisselend succes gehad. Drie pilots hebben geleid tot spitsmijdingen, drie andere pilots bleken niet uitvoerbaar of behaalden niet het gewenste effect. Met het ministerie van IenW, die hiervoor een financiële bijdrage heeft verleend, en de Zwolse onderwijsinstellingen is overleg gestart om tot aanvullende acties te komen. Hieruit komt naar voren dat het niet eenvoudig is om spitsmijdende maatregelen te treffen. Partijen werken constructief samen en trachten om in 2020 concretere afspraken te maken die tot spitsmijdingen leiden.

b. Provincie Drenthe werkt samen met ProRail aan uitbreiding van de opstelcapaciteit in Emmen. Deze komt in 2021 beschikbaar.

In december 2019 is de dienstregeling geoptimaliseerd (in de spitsrichting zijn sneltreinen tussen Emmen en Zwolle toegevoegd). Daarnaast is zitplaatscapaciteit uitgebreid door een extra treinstel in gebruik te nemen.

Financiën

Spoor Vechtdallijnen

Op deze prestatie is van het geraamde budget van € 125.000 een bedrag van ruim € 75.000 niet tot besteding gekomen. In monitor II van 2019 hebben wij reeds een onderbesteding aangekondigd ter grootte van dit bedrag. De onderbesteding vloeit voort uit de afronding van het project doorrijden Almelo-Hardenberg.

Reisproduct Vechtdallijn Zwolle-Emmen tijdens verbreding N340

In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel is een bedrag van € 0,5 miljoen gereserveerd om een aantrekkelijk reisproduct te ontwikkelen wat reizigers kan verleiden tijdens de overlast van de verbreding van de N340, gebruik te maken van de Vechtdallijn Zwolle-Emmen (motie Abbema c.s.). De ontwikkeling hiervan heeft nog niet in 2019 plaatsgevonden.

Wij stellen u voor € 0,5 miljoen te ramen voor de jaarschijf 2020 voor de dekking de kosten voor de ontwikkeling van een reisproduct tijdens de overlast van de verbreding van de N340. Dit bedrag te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Mobiliteitsprogramma’s Verkeer & Vervoer. De technische verwerking van deze toevoeging vindt plaats bij Kerntaak 20.

Vrijval Spoor Vechtdallijnen, Oplevering project 'Verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg'

Met Uw besluit van 17 april 2013 (PS/2013/195) heeft provinciale staten € 20,4 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van de treinverbinding tussen Almelo en Mariënberg. Besloten is tot het versnellen inclusief het doortrekken van de verbinding tot Hardenberg en het verbeteren van het aankomstperron op station Almelo. In de overwegingen van het investeringsvoorstel is destijds besloten niet tot elektrificatie over te gaan. Elektrificatie blijft vanwege de duurzaamheidsvoordelen en kwaliteitsverbetering overigens een belangrijke wens (motie Westert c.s. d.d. 20-06-2020). Dit komt terug in het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan Overijssel'.

De maatregelen uit het investeringsvoorstel van 2013 zijn inmiddels allemaal volgens plan uitgevoerd. Van de beschikbaar gestelde middelen valt nu € 7,3 miljoen vrij. Dit komt vooral door de ruime risicoreservering in het budget van € 4,7 miljoen in combinatie met de economische situatie tijdens de realisatie van het project waaruit aanbestedingsvoordelen zijn ontstaan. Deze vrijval voegen wij, overeenkomstig onze financiële spelregels, toe aan de algemene middelen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel verbeteren treindienst Almelo-Mariënberg-Hardenberg [PS/2013/195 ] (bijbehorend besluit).